ให้บริการซอฟต์แวร์ | บนระบบคลาวด์ | สำหรับธุรกิจขนาดกลาง | และธุรกิจขนาดเล็ก

Max 24 Biz ให้บริการระบบซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์
รองรับการความต้องการสำหรับบริษัท/ร้านค้า
ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

มีทางเลือกหลายแพ๊คเกจให้เหมาะสมกับความต้องการ

Free Get Started